Meny

Livsstil

Lider jag av psykisk ohälsa eller är mina känslor bara en del av mig

(Långt inlägg) Avicii har lämnat en viktigt gåva till oss. En gåva där vi behöver uppmärksamma all typer av känslor och sensationer i vår kropp. Att känna mycket och uppleva livet djupt är en del av att vara människa här på jorden och är något som Avicii berättade för oss att vi behöver tillåta som en del av vår existens annars kan utgången bli dödlig. Vissa människor upplever dessa känslor starkare och andra mindre. Att “må dåligt” är också en del av livet och inget jag tycker om att egentligen kalla psykisk ohälsa, då det för mig låter som att man är sjuk. Mina känslor är inte psykisk ohälsa utan bara en del av mig.

mayanestorov

Känslor som bl.a. esamhet, ångest, oro, ängslighet är något jag själv kännt många gånger i livet under långa perioder. Jag har levt med sådana här känslor från och till i snart 10 års tid, men jag har hittat mina verktyg så att jag orkar att ta mig igenom dagar, där min ångest är överväldigande och tar över mitt varande. Sedan finns det olika grader av dessa känslor och alla har vi vår egen upplevelse av dem. Det viktiga i detta hela tycker jag är att tillåta dem att exisstera och låta dem komma upp till ytan. Prata om dem ifall du behöver det. Ett av mina verktyg är att jag prioriterar mig själv när jag upplever tex ångest. Jag tar mig tiden att andas, vara i känslorna och låta dem få ta plats. Det gör ont, men det är okej…

En av mina healers sa en fin sak till mig som jag läser för mig själv när jag känner extra mycket.
” Jag är inte mina känslor, Jag upplever bara mina känslor. Jag är kärleken bakom mina känslor och det är kärleken som upplever känslorna” Dessa meningar får mig att få perskektiv och distans till det jag upplever och förstå att känslorna är inte jag utan bara något som håller på att passera igenom mig.

Jag är en själ som har en fysisk kroppslig upplevelse och då kommer jag under livetsgång uppleva alla typer av känslor. De är okej och inte farligt även om det kan göra fruktansvärt ont fysiskt. Känner du mycket och ofta samt inte vet var du ska ta dig till. Prata med någon, maila mig, befinn dig ute i naturen, ta en fridag för dig själv och någon du tycker om. Prioritera dig själv när du känner dig överväldigad. När jag känner mycket brukar jag vilja vara själv, meditera, andas, vila, sova och inte göra någonting. Förr kunde ångesten upplevas i flera veckor, medan nu när jag tillåter den att ta plats går den över på någon dag.
Alla har vi givetvis vår egen upplevlse av det vi går igenom och jag skriver inte detta för att förmiska någons upplevlse, men jag tycker inte om ordet psykisk ohälsa, utan mina känslor är en del av mig.


 

 

Hi you! Please use the translation tool. Se you tomorrow. Kisses

Livsstil

Tips på hur du slutar låta andra identifiera vem du är

Hallo hallo tjejer! Dags att följa vårens transformation och ruska av oss allt gammalt som vi har burit med oss de senaste åren. NU tycker jag vi plocka fram vår inre kvinnliga kraft och minsann slutar låta andra identifiera vem vi är. Detta är ett ämne som jag själv brottas med eller alla brottas nog med det någon gång under livets gång. Det är därför jag vill skriva några tips som jag applicerar för att släppa känslorna och tankarna om att låta andra identifiera vem jag är. 

mayanestorov

Att brottas med dålig självkänsla och självförtroende gör vi alla emellanåt. Ingen går runt och tycker om sig själv alltid och vi är våra egnas värsta kritiker så bara det räcker. Ska vi då även ta in vad andra tycker om oss. Svaret är NEJ! Alla är vi perfekta som vi är oavsett vad vi eller andra tycker om oss. Fundera över följande saker… 

  • Vi alla kommer dö en vacker dag. Att sätta denna tanken i perspektiv gör att andra människors åsikter och tankar blir extremt oviktiga, eller hur? Vad Emelie eller Kajsa sa om ditt nya hår förra veckan kommer inte spela någon roll när du inte kan vandra på denna jorden längre. Vår tid är räknad och tickar varje dag så släpp det som begränsar dig från att skina och lys för guds skull lys. 
  • Andra människor åsikter är bara tankar i deras huvud. Alla lever vi olika liv, med olika uppväxt och det betyder att så som din kompis eller kollega ser på världen är baserat på hur hens syn är. Vilket betyder helt annorlunda från din och är enbart tankar från hens huvud, alltså oviktiga för din existens och välbefinnande. Åsikter kan så klart göra ont för det är inte orden som gör ont utan energin som träffar oss när vissa ord kommer ut ur munnen. Energi kan enkelt städas bort och jag brukar låtsas att dessa åsikter sätter sig som en hat. Jag låtsas som att jag tar av mig min hat när jag ska sova och slänger den i sopporna. Jag bokstavligen talat öppnar sopporna och slänger min låtsas hat. Jag plockar fram barnasinnet och tar fram fantasin. Prova du med! 
  • Alla kommer inte gilla dig, det är omöjligt. Att gå runt och tro att alla kommer gilla allt du säger och gör är en omöjlighet och det kan du genast glömma. Principen kan kopplas ihop med ovanstående punkt. Alla ser vi samma sak ur olika synvinklar och alla har rätt till sin åsikt, men det är inte någon annans åsikt som är viktigare. Din åsikt om dig är den viktigaste och allt annat kommer nr två. 

Ta dessa punkter i beaktning och försök att öva dig varje dag. Du är en otroligt kraftfull kvinna och det är dags att plocka fram henne nu. Heja dig! Puss Maya 


 

Hello hello, girls! Time to follow the transformation of spring and shake off all old stuff we have carried thru out winter & with us in recent years. NOW, I think its time to bring forward our inner female power and stop letting others identify who we are. This is a subject that I’m struggling with also and I think everyone wrestles with it sometime during life. That’s why I want to write some tips that I apply to let go of the feelings and thoughts of letting others identify who I am.

To struggle with bad self-esteem I think everyone does from now and then. No one walks around and likes themselves always and we are our own worst critics so just that is enough. Should we also let others opinion matter then? The answer is NO! Everyone is perfect as they are no matter what others think about us. Think about the following things …

  • We all will die someday. Putting this thought into perspective makes other people’s opinions and thoughts extremely unimportant, right? What Emelie or Sara said about your new hair last week will not matter when you can not wander on this earth anymore. Our time is limited so let go of what limits you from shining and shine for God’s sake.
  • Other people’s opinions are just thoughts in their minds. Everyone lives different lives, with a different upbringing. Meaning that how your friend or colleague is looking at the world, is based on how they have lived their life. Which means completely different from yours and is only thoughts from their head. That is unimportant to your existence and well-being. Am I right again?
    Opinions can obviously hurt because it’s not the words that hurt us but the energy that hits us when some words come out of our mouth. Energy can easily be cleaned away and I usually pretend that these thoughts are sitting on my head like a hat. I pretend that I take off my hat when I go to sleep and throw it in the garbage. I literally open the garbage and throw my hat away. I become a kid and bring out my imagination. Try it out!
  • Everyone will not like you, it’s impossible. Going around and thinking that everyone will like everything you say and do is an impossibility and you can immediately forget it. The principle can be linked to the above point. Everyone sees the same thing from different angles, and everyone is right to their opinion, but it is not someone else’s opinion that is more important. Your opinion about you is the most important and everything else comes second.

Take these points into account and try to practice each day. You are an incredibly powerful woman and it’s time to pick her up now. Go go go you! Kisses Maya

Livsstil

Jag har inte ansvar för någon annan än mig själv…

Igår stod jag och diskuterade med en arbetskollega (så kul att ha arbetskollegor igen) det här med att alltid ta hänsyn till andra. Att känna att man behöver ta ansvar för vad andra människor känner i ens närhet. Det behöver man egentligen inte men vi människor gör det hela tiden…. 
Jag är en högsensitive människa, vilket i korta drag betyder att jag känner vad andra människor känner, tänker men inte säger högt. Det är både på gott och på ont och det har många gånger dränkt mig och min energi. Dock har jag idag lärt mig att urskilja vad som tillhör mig och inte tillhör mig. Det ger mig utrymme att sätta mina gränser och sluta ta ansvar för någon annans känslor. För jag har inte ansvar för någon annan än mig själv. Så skönt när jag upptäckte att det var så. En befrielse får jag lova…  

mayalycka

Ivan min poddkollega har ju sagt detta till mig många gånger och jag tror någonstans att det är hans ord som kanske har sjunkit in tillslut. Det var som att han någonstans gav mig tillåtelse, att sluta gömma mig och sluta ta ansvar för vad andra känner hela tiden, för att han sträva själv efter att leva så.
Jag skriver detta inlägg idag för att jag vill någonstans ge dig tillåtelsen att sluta ta ansvar för vad andra människor känner och tycker i din närhet. Du får vara precis som du vill, känna vad du vill och tycka vad du vill. Låt alla vara som de är, men utryck din sanning högt. Kanske kommer någon att avsky det du säger och det är ok. Kanske kommer någon att bli super provocerad av det du känner, men det är också okej för det är deras värld och inte din. Alla ser vi egentligen samma sak fast utifrån olika synvinklar och det är helt ok.

En rolig utmaning är att under en veckas tid känna in vad som är dina känslor och vad som är andras. Uppmärksamma det och bryta mönstret av att böja sig för andra människors åsikter för att man vill vara till lags. Nej, låt dina känslor, åsikter och tankar ta plats. Dags att sluta ta ansvar för andra! Ha nu en fantastisk vecka! Stor kram Maya

Bild Aboutthatlook.com


 

 

Yesterday I had a discussion with a colleague (so fun to have colleagues again) about always taking others into consideration. The feeling that you need to take responsibility for what other people feel in your life. You do not really need to actually….
I am a highly sensitive person, which in short terms means that I feel what other people feel, think but not saying out loud. It’s both good and bad and it has been draining my energy many times. However, today I have learned to distinguish what belongs to me and not to me. It gives me room to set my limits and stop taking responsibility for someone else’s feelings. Because I have no responsibility for anyone but myself. It so nice that I have realized that now. It’s a liberating feeling.

Ivan my pod colleague has said this to me many times and I think somewhere that maybe his words gave me permission to stop doing that.
I’m writing this post today because I want to give you permission to stop taking responsibility for what other people feel and like. You may be just the person you want, feel what you want and enjoy what you want. Let all people be as they wish, but express your truth loud. Maybe someone will dislike what you’re saying and that’s okay. Maybe someone will be super provocated by what you feel, but it’s okay too because it’s their world and not yours. We all really see the same thing from different angles and it’s all right.

A fun challenge is to distingue your feelings from others during a week’s time. Pay attention to yourself and break the pattern by being quiet and only letting others opinions take place. No, let your feelings, opinions and thoughts take place. It’s time to stop taking responsibility for others! Have a great week now! A hug Maya