Meny

109world event + Nordic superfood!

I måndag fick jag hänga med de otroligt drivna & passionerade kvinnorna Olivia Rothschild  & Leticia Reyes, som är grundare för 109world. Har du aldrig hört talas om 109world behöver du asap spana in deras hemsida här – klick! En otroligt cool & viktigt organisation!

I korta drag är 109wold en organisation som vill bidra till en global transformation av vår värld. Där de genom att bl.a arrangera olika möteplatser för människor vill hjälper till att lyfta, sprida & dela kunskap inom olika sociala & humanitära frågor. De arrangera även resor för att samla in pengar & donera till lokala företag & organisationer som behöver stödet för att kunna fortsätta transfomera & bidra till en bättre värld.

109-2 109-5 109-6 109-8

109-11 109-10 109-16 109-22 109-24 109-27 109-30

 

Jag var på eventet tillsammans med Nordic superfood, som jag har jobbat med innan. Nordic superfood har rena pulver & råsaft från nordiska bär. De är helt klart en av mina favoriter i kökskåpet. Jag var där för att se till så att alla fick smaka varsin shot med blåbär & collagen. En riktigt hälsoboost för kroppen.
Vi var även flera sponsorer bl.a Corneliasun, med sina fantastiska ekologiska kimonos, som ni ser på några av bilderna ovan. Ingenting går till slumpen på 109 event. Det är en tanke bakom allt, ja till och med sponsorerna är noga utvalda, då det ska främja den nya världen där vi behöver stötta naturen, djuren & människan mycket mera. Du kan ju förstå att det var helt rätt forum för mig att befinna mig på, då även jag vill sprida inspiration för att göra mera medvetna val i livet.

Jag trivdes som fisken i vattnet & hade en super trevlig kväll. Fick träffa massor av härliga människor, lyssna på en paneldiskussion, möta 109 teamet & mycket annat. Ett fint event för en bra sak helt enkelt. Puss på dig & massa kärlek Maya


 

This Monday I hang out with the incredibly driven & passionate women Olivia Rothschild & Leticia Reyes, founder of 109world. If you never heard about this organization, you need to asap check out their website here – click! An incredibly cool & important organization!

In short, 109wold is an organization that wants to contribute to a global transformation of our world. Where they by arranging different meeting places for people want to help lift, spread and share knowledge in various social and humanitarian issues. They also arrange trips to raise money & donate to local businesses and organizations that need support to continue contributing to a better world.

I was at the event together with Nordic superfood, which I have worked with before. Nordic superfood has clean superfood powders and raw juice from Nordic berries. They are definitely one of my favorites in my kitchen cabinet. I was there to make sure everyone enjoyed a shot with blueberry & collagen. A real health boost for the body.
They had several awesome sponsors, like Corneliasun, with their amazing organic kimonos as you can see above in the images. Nothing or no one is chosen by accident for the 109 events. They have a thought behind everything, yes, even the sponsors are carefully chosen to promote the new world where we need to support nature, the animal & the human being much more. You can understand that it was the right forum for me to be in since I also want to spread more inspiration to make more conscious choices in life.

I enjoyed myself like a fish in water & had a nice evening. Got to meet lots of lovely people, listen to a panel discussion, meet the 109 team & much more. A nice event for a good thing simply. Kisses & love Maya

Livsstil

Välkomna smärtan lika mycket som du välkomnar glädjen

Det här med smärta & vara rädd för att känna smärta är nog något som vi alla människor försöker undvika både medvetet & omedvetet. Eller hur?
Inte minst sagt jag har gjort det många gånger. Jag har vetat att jag inte mått så bra, men ignorerat alla varningstecken. Skumt egentligen att jag gjort det, när jag vet att det bara blir värre & värre då… Jag märker att så fort jag blir medveten om min smärta och framför allt varför jag känner som jag gör, börjar jag genast tillåta smärtan att ta plats & då går den över.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild Aboutthatlook.com

Mitt trick/tips är att inte streta emot när du mår dåligt, utan låta det göra ont & istället komma fram till roten av sina känslor. Tyvärr så går de ju bara att göra om man känner in/av sig själv. Tillåt dig att må dåligt. Oh ja det har gjort fruktansvärt ont i mig, många gånger, men det är också det som utvecklat mig som människa. Vad vore jag utan mina läxor, erfarenheter & smärtsama perioder i livet. Gud, jag är min smärta tacksam nu när jag har tagit mig igenom allt. Utan smärta står jag still i utvecklingen & kommer ingenstans. Man mår ju dåligt av anledning, eller hur? Känslor finns ju där för att uppmärksamma oss på något. Det finns egentligen ingen poäng att vägra känna sina känslor oavsett om det gör ont. För insikten har slagit mig att om det ska finnas glädje kommer det alltid att finnas sorg. Allt har behöver ha en mottsats för att kunna existera. Så, välkomna smärtan lika mycket som du välkomnar glädjen. Jag tror att livet blir lättare då. Kärlek Maya


 

Pain & be afraid of feeling pain is probably something that we all try to avoid both consciously and unconsciously. Right?
Not, to say the least, I have done it many times. I have known that I didn’t feel so good, but ignored all the warning signs. It’s stupid if I think about since I know it will get worse and worse if I ignore myself … I notice that as soon as I become aware of my pain and above all why I feel like like I feel, I immediately start to let the pain to take place & then it disappears.

My tricks/tips are not to resist your feelings, but let it hurt and instead find to the root of your feelings. Unfortunately, this is only possible if you feel yourself. Allow yourself to feel sad. Oh yes, I have felt tremendous pain, many times, but it’s also what developed me as a human being. What would I do without my experiences & painful periods in life? God, I’m grateful to my pain now that I’ve gone through everything. Without pain, I would not develop. You have feelings for a reason, right? Feelings are there to draw your attention to something. There really is no point in refusing to feel your feelings, even if it hurts. The insight has struck me that if there is happiness there will always be sorrow. Everything needs to exist with a contrary. So, welcome the pain as much as you welcome the joy. I think life will be easier that way. Love Maya

Livsstil

Jag är en högkänslig människa!

Jag har i stort set hela min uppväxt fram tills jag blev “vuxen”, typ nu, hehe känt mig annorlunda, utanför & väldigt känslig. Jag har någonstans förstått först nu att jag har uppmärksammat min omgivning mycket snabbare & djupare än många andra jag umgåtts med. Jag förstår idag att jag har mediala förmågor, extrem bra intuition & är högkänslig av en anledning. Det är min gåva, som jag ska använda till att göra bra saker i världen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild Aboutthatlook.com

Idag är alla mina vänner högkänsliga människor & de accepterar mig precis som jag är samt förstår mig utan att jag behöver förklara. Under min uppväxt & inte så länge sedan kände jag mig aldrig förstådd. Jag kände mig ofta ensam & av någon anledning isolerade jag mig som resultat. Nu låter det som att jag satt hemma, grät & tyckte synd om mig själv, men så var det inte. Visst har jag gråtit många gånger & mått skit, men många gånger var jag bara i min egen stillhet för att återhämta mig från alla energi jag tagit på mig när jag varit med människor som jag upplevt inte förstått mig.

Idag känner jag mig stark, har en bättre insikt över vem jag är & min egen energi. I slutändan handlar det om mig & hur bra jag känner mig själv för att ta rätt beslut när det blir för mycket. Alltid vara mig själv sann helt enkelt.

Då jag är högkänslig är jag medveten om att jag även skickar ut stark energi, som kan påverka människor som inte är högsensitiva på ett sätt där de känner sig obekväma. Alla vi människor är energivarelser och alla uppfattar energi fast på olika sätt & många kanske inte förstår varför det känner som de gör kring vissa människor. Just denna sak har jag också börjat förstå bara de senaste åren & innan kunde jag ta det väldigt personligt när människor distanserade sig från mig, då det kände av min starka energi. Idag förstår jag att det inte har med mig att göra utan att min energi berör på ett sätt där andra behöver se något med sig själv, som kanske är skrämmande eller obekvämt. Vi kan lära oss något av alla människor vi möter bara i är öppna för det.

mayanestorov

Att vara högsensitiv är inte alltid lätt & du kanske känner igen dig samt befinner dig i en position där du känner dig just ensam, utanför & inte förstådd. Håll ut! Jag lovar det kommer bli bättre & saker kommer så småningom falla på plats. Du befinner dig antagligen i ett växande till den du ska vara. Det kan jag se att jag gjorde. Det handlar antagligen om att du ska visa världen vem du är på rätt sätt & med all din kraft. Är du ledsen. Var det & gråt, samt hitta ditt sätt att läka & återhämta dig. Allt kommer gå över & allt är som det ska vara. Ha tillit min fina & jag finns här & ska göra allt för att fortsätta inspirera dig. Puss & Kärlek Maya


 

 

I have almost all my life until I became “grown up”, hehe felt different, like an outsider & very sensitive. I’ve understood first now that I’ve taken notice of my surroundings much faster & deeper than many others. I understand today that I have a psycic abilities, have a extremely good intutuon, and I am highly sensitive for one reason. It’s my gift, which I have to use to do good things in the world.

Today, all my friends are highly sensitive people and they accept me just as I am and understand me without having to explain myself. During my upbringing & not long ago, I never felt understood. I often felt lonely & for some reason, I isolated myself as a result. Now it sounds like I was at home, crying & feeling sorry for myself, but that’s, not the case. Certainly, I’ve cried many times & feel lonely, but many times I only wanted to be in my own silence to recover from all the energy that affected me when I had been with people that I experienced did not understand me. Today, I feel strong, have a better understanding of who I am & my own energy. In the end, it’s about me & how well I know myself to make the right decision when it gets too much. Always be true to me simply.

As I am highly sensitive, I am also aware of that I also send out strong energy, which can affect people who are not highly sensitivities in a way they feel uncomfortable. All of us humans are energy beings and everyone perceives energy in different ways & many may not understand why they feel like they are doing around some people. Just this thing, I have begun to understand only in recent years & before, I could take it personally when people distance themselves from me when they felt my strong energy. Today, I understand that it does not have anything to do with me. My energy is simply touching in a way that makes others see something about themselves, which may be scary or uncomfortable. We can learn from all meetings/people we only have to be open to heal it. 

Being highly-sensitivity is not always easy & you may recognize yourself when reading this. Maybe you are in a position where you feel lonely, outside, and miss understood. Hold on amazing you! I promise it will be better & things will eventually fall into place. You are probably in a growing space right now. I can see that I was. It probably has to do with showing the world who you really are with all your power. Are you sad? Be sad & cry if you need to. Find your way of healing & recovering. This too shall pass & everything is as it should be. Have faith & I’ll be here continuing to do anything to keep you inspired. Kiss & Love Maya